Úvod

Liečebný dom Machnáč bol postavený v Trenčianskych Tepliciach v 30. rokoch 20. storočia. Jeho autorom je český architekt Jaromír Krejcar. Machnáč bol v roku 1969 zaradený do prvého súpisu pamiatok v Československu a v roku 1996 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Rekonštrukcia MACHNÁČ

Machnáč o. z. sa rozhodlo pre záchranu tejto budovy formou rekonštrukcie na zariadenie pre seniorov. Momentálne sa pripravuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a príprava podkladov pre Pamiatkový úrad.

Prezentácia z mestského zastupiteľstva zo dňa 10.12.2020.

Prezentácia

Nájomná zmluva

Služby

Plánujeme poskytovať nasledovné služby:

DDS – domov dôchodcov a sociálnych služieb
Budeme poskytovať služby pre osoby, ktoré si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, vyžadujú sústavnú opateru inej osoby alebo pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov. Naši klienti budú mať zabezpečené stravovanie, bývanie, zaopatrenie, lekársku starostlivosť, poradenstvo, záujmovú činnosť, kultúrnu, duchovnú, rekreačnú a rehabilitačnú činnosť.

Denný stacionár
V dennom stacionári budeme poskytovať sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 Zákona 448/2008 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V rámci tejto služby budeme zabezpečovať pre klientov stravovanie, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a záujmovú činnosť.

Reštaurácia a rozvoz jedla
Reštaurácia bude slúžiť nielen pre klientov zariadenia, ale si v nej môže objednať obed aj neklient zariadenia. Reštaurácia bude fungovať aj ako výdaj jedál a zároveň bude zabezpečovať aj rozvoz objednaných jedál pre seniorov.

Mobilné opatrovateľky pre celý Trenčiansky samosprávny kraj
Budeme poskytovať domácu opatrovateľskú službu pre seniorov, ktorí získali rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V rámci tejto služby budeme poskytovať dohľad alebo pomoc pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosti o svoju domácnosť a sociálnych aktivitách. K pomoci pri sebaobslužných výkonoch patrí hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela, hygienická starostlivosť o celé telo, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu. Pomoc pri základných sociálnych aktivitách zahŕňa sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí a podobne.

Médiá

Liečebnému domu Machnáč ideme vdýchnuť nový život. Aktuálne pripravujeme architektonickú štúdiu, tvrdia prenajímatelia.

Najskôr zrenovovať budovu Liečebného domu Machnáč, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a následne ju využívať ako zariadenie pre seniorov. Toto sú plány Občianskeho združenia Machnáč, ktoré dnes už naberajú aj reálne kontúry. "Budovu liečebného domu sme získali do dlhodobého prenájmu, pričom aktuálne sme vo fáze prípravy architektonickej štúdie. Keďže je budova unikátna a výnimočná, celý postup, samozrejme, konzultujeme s pamiatkovým úradom," vraví Gabriela Obertová, predseda Občianskeho združenia Machnáč.

Liečebný dom Machnáč bol postavený v 30. rokoch minulého storočia v Trenčianskych Tepliciach. Ide o Národnú kultúrnu pamiatku, pri ktorej možno v plnej miere obdivovať princípy a filozifiu funkcionalistickej architektúry. Vybudovať z Machnáču zariadenie pre seniorov je - vzhľadom k histórii budovy aj samotnej lokality mesta - logické a prirodzené. Trenčianske Teplice, kde sa budova liečebného domu Machnáč nachádza, sú totiž známe kúpeľnícke mesto predurčené na poskytovanie služieb tohto druhu.

OZ Machnáč chce celý projekt už onedlho predstaviť zástupcom mestského úradu i poslancom, takisto plánuje zvolať aj verejné stretnutie s občanmi mesta. Zároveň celý postup prác bude komunikovať na webovej stránke www.dds-machnac.sk či sociálnych sieťach.

Rekonštrukciu objektu za účelom zriadenia domova sociálnych služieb a denného stacionára plánuje OZ Machnáč financovať zo zdrojov Európskej únie, Nórskeho finančného mechanizmu, z dotácii rezortu kultúry i rezortu financií a tiež z darovania 2 percent z dane. "Tešíme sa spolupráci s primátorkou i samotným mestom Trenčianske Teplice. Vo vzájomnej spolupráci chceme osloviť vedecké a výskumné inštitúcie zo Slovenska a zahraničia. Do projektu chceme taktiež zapojiť organizácie Akadémiu výtvarných umení Praha, Fakultu architektúry v Bratislave a Prahe, Ústav dejín umení Praha," uzatvára Gabriela Obertová.

Vizualizácia

Kontakt

Machnáč, občianske združenie
Šteruská cesta 792/3
922 03 Vrbové
Ing. Gabriela Obertová – predseda
info@dds-machnac.sk